skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people

SiteMap oneclick practical law sitemap service

General Menu List

A User Classfication List

การประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับภาคอุตสาหกรรม เป็นระบบประกันสังคมเพื่อดำเนินการจ่ายค่าชดเชยอย่างรวดเร็วและยุติธรรมให้แก่แรงงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน การติดตั้ง พร้อมบริการสถานที่อำนวยความสะดวกเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมการกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งของแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มสวัสดิการให้แก่แรงงานอีกด้วย เมื่อแรงงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทุพพลภาพถาวร หรือถึงแก่ความตาย (ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำที่เกิดจากความตั้งใจมีเจตนาทำร้ายตัวเอง หรืออาชญากรรม หรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว) จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการยืนยันว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน จะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับเงินชดเชย เช่น ค่าพักรักษาตัว ค่าชดเชยรายได้ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร ค่าชดเชยค่าดูแลคนไข้ ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต ค่าชดเชยรายปี ค่าฌาปนกิจศพ ค่าชดเชยค่าฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ฯลฯ
แรงงานสตรี
เมื่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของสตรีเริ่มมีจริงจังมากขึ้น และความต้องการสำหรับสตรีที่ทำงานก็เพิ่มมากขึ้น สถานะทางสังคมและ เศรษฐกิจของสตรีก็ถูกยกระดับขึ้น และในฐานะสมาชิกของสังคมและเศรษฐกิจ พวกเขาก็มีบทบาทที่เท่าเทียมกันกับของบรรดาบุรุษ สำหรับสตรีที่ทำงานแล้ว รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีให้การคุ้มครองเป็นพิเศษต่องานของสตรี และส่งเสริมการคุ้มครองความเป็น มารดารวมทั้งการสนับสนุนที่มีให้แก่สตรีที่ทำงานโดยการแยกประเภทแรงงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทางกายภาพและทางสรีรวิทยาและการควบคุมการเลือกปฏิบัติ เอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสตรีรักษาสมดุลระหว่างงานและครอบครัว โดยการแนะนำข้อมูลหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการลาคลอด สำหรับสตรีมีครรภ์ การลาเพื่อดูแลบุตร และการจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เป็นแม่ที่ทำงาน รวมทั้งห้องเลี้ยงเด็กในสถานที่ทำงาน
المستثمر الأجنبي
الاستثمار الأجنبي يعني ملكية الأجنبي للأسهم أو أسهم في الشركة لغرض إقامة علاقات اقتصادية مع الشركات المحلية أو الشركات في الخارج التابعة للشركة الأم أو غيرها من الكيانات الأخرى التي توفر قرض للشركة بخمس سنوات أو أكثر على المدى الطويل ، أو مساهمة شركة أجنبية في شركة غير ربحية.. يجب أن يشمل الدعم المقدم للاستثمار على المزايا الضريبية بواسطة القانون الخاص بالضرائب ، والدعم النقدي لتغطية النفقات والتكاليف اللازمة للأعمال، والدعم المقدم في موقع المجمع الصناعي بتخفيض الإيجار للمستثمرين الأجانب، ودعم وطني وتأجير الأصول العامة، والدعم الإداري الذي يعالج على وجه السرعة الشكاوى والتظلمات المدنية. يجب أن يتم الإبلاغ عن ممتلكات المستثمر الأجنبي وغيرها من الأوراق المالية أو الأسهم لرئيس الوكالة الكورية لترقية الاستثمار والتجارة أو رئيس بنك صرف العملات الأجنبية في وقت مبكر حول المسائل المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ، واكتساب الأجنبي للأرصدة الموجودة أو أسهم الشركة في صناعة الدفاع حيث يجب عليه الحصول على إذن مسبق من وزارة اقتصاد المعرفة يمكن للقوى العاملة الرئيسية المهنية التي هي على استعداد للعمل لصالح الشركة الأجنبية المستثمرة في مجال إدارة الأعمال أو تكنولوجيا الانتاج البقاء في كوريا بعد الحصول على تأشيرة الشركات الاستثمارية وتصريح الدخول من السفارات أو القنصليات الكورية. يمكن للمستثمر المسموح له بالإقامة بواسطة تأشيرة الشركات الاستثمارية الاشتراك في التأمين الصحي الوطني والحصول على رخصة القيادة فقط مع فحص الكفاءة
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อขับขี่ยานพาหนะในประเทศ โดยท่านจะต้องผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ หากท่านมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ออกโดยประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ท่านสามารถขับขี่ยานพาหนะในประเทศด้วยใบอนุญาตดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ท่านเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่น หากท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศไทย ท่านสามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่นได้ โดยจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบข้อเขียนพื้นฐาน พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตของประเทศบ้านเกิดของท่านที่อยู่ในกรุงโซล ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตขับขี่ การคงสภาพ การเพิกถอน หรือการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรได้จากเนื้อหาบทนี้
Жолооны үнэмлэх олгох
Та тус улсад тээврийн хэрэгсэл жолоодохын тулд жолоочийн үнэмлэх авах хэрэгтэй. Та жолоочийн үнэмлэх авахын тулд холбогдох шалгалтад тэнцэх шаардлагатай. Хэрэв та замын хөдөлгөөний тухай Конвенцийн гишүүн орноос олгосон олон улсын жолоочийн үнэмлэхтэй бол та орон нутгийн жолоочийн үнэмлэх авахгүйгээр тус улсад ирснээсээ хойш нэг жилийн хугацаанд тээврийн хэрэгсэл жолоодож болно. Та Монгол улсаас олгосон жолоочийн үнэмлэхтэй бол жолоодлогын шалгалт, энгийн бичгийн шалгалт өгч, Сөүл хот дахь танай улсын элчин сайдын яамнаас олгосон холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэх замаар орон нутгийн жолоочийн үнэмлэх авч болно. Та мөн энэ товхимлоос жолоочийн үнэмлэх авах, хүчингүй болгох эсвэл замын хөдөлгөөний тухай хуулийг зөрчсөнөөс шалтгаалж жолоодох эрхийг түр хасахтай холбоотой асуудлаар орон нутгийн хууль тогтоомжид заасан мэдээллийг уншиж танилцаж болно.
বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান এবং কাজ
বিদেশী কর্মীদের একজন কর্মী হিসেবে বৈধ পদমর্যাদা থাকতে হবে। তা অনুযায়ী, তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা আইন এবং প্রবিধান অনুযায়ী মৌলিক শ্রম অধিকার ও সামাজিক সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং এইপ্রকার অধিকার রক্ষার মোকদ্দমায় যেকোন উল্লঙ্ঘিত শ্রম সংক্রান্ত অধিকার পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। অ-পেশাগত কর্মসংস্থান (E-9) বা কার্যকালীন পরিদর্শন (H-2) ভিসাধারী বিদেশী কর্মীগণ, বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান, ইত্যাদি বিষয়ক আইন অনুসারে তিন (3) বছর কোরিয়ায় কাজ করতে পারেন, এবং অ-পেশাগত কর্মসংস্থান (E-9) বিদেশী নাগরিকদের কোরিয়া ছেড়ে যাওয়ার ছয় (6) মাস পরে কাজে যোগদানের অনুমতি দেয়। কাজের অনুমতির (ওয়ার্ক পারমিট) দ্বারা কোরিয়ায় আগত বিদেশী কর্মীদের বিদেশী নিবন্ধনের (এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন) জন্য তাঁদের তথ্য জমা দিতে হবে, এবং তাঁরা যোগ্য পদমর্যাদা এবং অবস্থানের সময়দৈর্ঘ্যের মধ্যে কাজ করতে পারেন। যখন তাঁরা বিদেশী নাগরিকদের নিবন্ধীকরণ, যোগ্যতার আবশ্যকতা, অবস্থানের সময়দৈর্ঘ্যের, কাজের স্থান, বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিবন্ধীকরণ তথ্য পরিবর্তন করেন বা করবেন, তখন তাঁরা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণন আইনের (ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট)অধীনে রিপোর্ট করবেন অথবা এই প্রকারের পরিবর্তনের অনুমতি নেবেন।
гадаад ажилчин ажиллуулах• ажилд орох
Мэргэжлийн бус ажил эрхлэлт(E-9) болон айлчлан ажил эрхлэлт(H-2) гэсэн оршин суух статустай этгээд нь “Гадаад ажилчин ажиллуулах тухай хууль”-ийн дагуу БНСУ-д ажил эрхлэх боломжтой хугацаа нь 3 жил бөгөөд, мэргэжлийн бус ажил эрхлэлт(E-9) гэсэн оршин суух статустай этгээд нь улсын хилээр гарснаас хойш 6 сар өнгөрсний дараа дахин ажил эрхлэх боломжтой. Ажил эрхлэх боломжтой оршин суух статустайгаар орж ирсэн гадаадын ажилчин нь гадаад иргэний бүртгэлд хамрагдах ёстой бөгөөд, оршин суух статустай байх ба оршин суух хугацаандаа ажил эрхлэх боломжтой. Өмнө нь байсан гадаад иргэний бүртгэлийн байдал, оршин суух статус, оршин сууж байсан хугацаа, ажиллаж байсан газар, оршин сууж байсан хаяг зэргээ өөрчлөх эсвэл өөрчлөх гэж байгаа тохиолдолд “Улсын хилээр орж, гарахыг зохицуулах тухай хууль”-д заасны дагуу өөрчлөлтөө мэдэгдэх эсвэл өөрчлөх зөвшөөрөл авах ёстой.
Гадаад оюутан
Гадаад оюутан БНСУ-ын хилээр нэвтрэхийн тулд БНСУ-ыг төлөөлөн гадаад улсад суугаа ЭСЯ-аас гадаадад суралцах(D-2) юмуу энгийн дадлага(D-4) богино хугацааны аялал(C-3) зэрэгт тохирох визийг нь авах шаардлагатай. Гэвч гадаад оюутаны улс нь Солонгос улстай дипломат харилцаа тогтоогоогүй улс юмуу БНСУ-ын хуулийн яамны сайд нь гадаад харилцааны яамны сайдын хамтаар тохиролцон нэр заасан улсын жагсаалтад орж байгаа тохиолдолд визны оронд гадаадын иргэний улсын хилээр нэвтрэх зөвшөөрлийн бичгийг авч улсын хилээр нэвтрэх боломжтой. БНСУ-д 90 хоногоос илүү хугацаагаар оршин суух гадаад оюутан нь хилээр нэвтэрсэн өдрөөс 90-хоногийн дотор гадаадын иргэний бүртгэлийг хийлгэх шаардлагатай ба БНСУ-д оршин суух хугацаанд гадаад иргэний бүртгэлийн байдал өөрчлөгдвөл гадаад иргэний бүртгэлийн байдал өөрчлөгдсөн тухай мэдэгдэл, оршин суух хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд хаяг өөрчлөгдсөн тухай мэдэгдэлийг хийх шаардлагатай.
Хорижлик ишчиларнинг ишга ёлланиши ва меҳнат фаолияти
Хорижлик ишчилар ишчи сифатида қонуний мавқега эга бўлишлари лозим. Шунга мос равишда, улар учун ижтимоий ҳимоялаш қонунлари ва меъёрларига мувофиқ равишда фундаментал меҳнат ҳуқуқлари ва ижтимоий конституционал ҳуқуқлар кафолатланади ва меҳнат билан боғлиқ ҳуқуқлар чеклаб қўйилган ҳолатларда, бу ҳуқуқлар уларни ҳимоялаш бўйича процедуралар орқали қайта тикланиши мумкин. Ишлаш ҳуқуқини қўлга киритган ҳолда келадиган хорижлик фуқаролар чет элликларни регистрация қилиш доирасида ўзлари ҳақидаги маълумотларни тақдим этадилар ва улар берилган виза статуси доирасида ва виза муддати давомида меҳнат фаолиятини амалга оширишлари мумкин. Агар улар хорижлик фуқаролар регистрацияси, лойиқлик талаблари, вақтинчалик яшаш муддати, иш жойи, яшаш жойи ва ҳоказо каби мавжуд регистрацияда қайд этилган маълумотларни ўзгартирадиган бўлсалар, Муҳожирлик назорати актига мувофиқ, улар бу ҳақида хабар беришлари ёки бу ўзгартиришлар учун рухсат олишлари лозим.
Foreign Workers’ Employment
Any foreigner who wishes to be employed in the Republic of Korea should obtain a status of sojourn that permits employment in the country. Employment of foreign workers is limited to such scope as set forth for their visa category. Matters regarding employment of foreign workers holding Non-professional Employment (E-9) or Working Visit (H-2) visas, which permit employment in the Republic of Korea, are governed by the Act on Foreign Workers’ Employment, Etc. Foreign workers are also entitled to the status of a worker. Therefore, their basic labor and social rights are guaranteed under social security laws. If they suffer a breach of their labor rights, those rights may be restored through applicable remedial procedures. Under the Act on Foreign Workers’ Employment, Etc., persons with Non-professional Employment (E-9) or Working Visit (H-2) status are eligible for employment in the Republic of Korea for three years. In addition, persons in Non-professional Employment (E-9) visa category may be reemployed at least six months after their departure from the country. Foreign workers who entered the country with a visa eligible for employment must complete alien registration. They are allowed to engage in employment activities permitted under the status and period of their sojourn. If they have changed or intend to change existing alien registration information, status, period, or place of sojourn, workplace, etc., they must file a report or obtain a permit according to the Immigration Control Act. In the event of childbirth of foreign workers during their stay in the Republic of Korea, the nationality of their children is determined pursuant to the Nationality Act. They may file a birth report with the country under the Act on the Registration, Etc. of Family Relationship.
多文化家族
多文化家族とは結婚移民者、または帰化の許可を受けた人、出生時から大韓民国国籍を取得している人から成る家族を言います。大韓民国国民と事実婚の関係で子どもを出産し養育している多文化家族の構成員も「多文化家族支援法」に基づき支援を受けることができます。 多文化家族は多文化家族支援センターから生活に必要な基本情報のほか、社会適応教育と職業教育・訓練手当を受けることができます。また、多文化家族支援センターでは家庭内暴力により被害を受けた結婚移民者を保護・支援しており、結婚移民者たちが健康かつ安全に妊娠・出産できるように栄養・健康についての教育を実施し、産前・産後のトウミ(ヘルパー)も派遣しています。多文化家族の構成員である子どもは学課外または放課後の教育プログラムなどの支援を受けることができるほか、就学前の保育並びに教育支援と、子どもの言語能力発達を手助けする韓国語教材の支援・学習支援などを受けることができます。結婚移民者がこのような支援を受ける際にぶつかる意思疎通の壁を解消し、気軽にサービスを利用できるように多国語サービスも提供しています。 大韓民国国籍を取得した事実のない外国人は法務部長官から帰化の許可を受け、大韓民国国籍を取得することができます。帰化には一般帰化、簡易帰化、特別帰化がありますが、大韓民国国民の配偶者と婚姻届を出した外国人は、簡易帰化の手続きで簡単に大韓民国国籍を取得することができます。
出入国検疫
韓国を出入国する船舶・航空機・列車・自動車などの運送手段と、その乗客・乗務員・貨物については、検疫調査が行われます。 運送手段の長は、検疫場所に接近した際、該当の検疫場所の検疫所長に伝染病患者や死者の有無、その他の衛生状態について報告しなければなりません。検疫場所および時間は、船舶、航空機など、その運送手段によって異なる場合があります。検疫官は検疫調査を行うため、運送手段の長・乗務員、または乗客に必要書類を提出・呈示するよう要求し、また、必要と思われる内容を質問することができます。検疫所長は検疫調査の結果、運送手段、その乗務員・乗客、または貨物に異常がない限り、運送手段の長に検疫済証を提出しなければなりません。 検疫調査の結果、検疫伝染病にかかっているか、掛かっていると疑われる運送手段およびその乗務員・乗客・貨物・検疫区域に対し、「検疫法」に基づき、必要な措置を講ずることができます。 海外旅行者は検疫伝染病の診察・病原体の有無に関する検査および予防接種を、運送手段の長やその所有者、または物品を輸出する者は検疫伝染病の検査・消毒などを受けることができ、検疫所長からはその証明書が交付されます。
Multicultural Family
A multicultural family means a family consisting of a marriage immigrant or a person with naturalization permission from the Republic of Korea (ROK) and a person of ROK nationality from birth. A member of a multicultural family who is raising a child born in a de facto marital relation with a ROK national is also eligible for support in accordance with the Support for Multicultural Families Act. Through the Multicultural Family Support Centers, multicultural families may receive basic information necessary for living, social adaptation training and job training, and training allowances. In addition, the Multicultural Family Support Centers provide protection and support for marriage immigrants who are victims of domestic violence. For healthy and safe pregnancy and delivery, the Centers offer education programs on nutrition and health to marriage immigrants and others and assign helpers to them before and after their deliveries. Children who are members of a multicultural family are eligible for extracurricular and/or after-school education programs and for preschool childcare and education support. The children may also receive support needed for improving their language skills, such as support for study materials and learning opportunities to learn the Korean language. In order to facilitate communication with the Centers and enhance service accessibility to these supports, multi-language services are also available. A foreign national who has never acquired ROK nationality may acquire it by receiving naturalization permission from the Minister of Justice. Naturalization comprises general naturalization, simplified naturalization and special naturalization. The foreign national who has reported marriage with a ROK national as a spouse is eligible for simplified naturalization, which is an easier way to acquire ROK nationality.
Gia đình đa văn hoá
Gia đình đa văn hoá là khái niệm chỉ các gia định được cấu thành từ người di trú qua hôn nhân với những người có quốc tịch Hàn Quốc kể từ khi sinh ra, hoặc những người được cho phép nhập quốc tịch Hàn Quốc., Những thành viên của gia đình đa văn hoá đang nuôi dạy con em được sịnh ra từ mối quan hệ hôn nhân trên thực tế với công dân Hàn Quốc cũng được nhận sự hỗ trợ theo [Luật hỗ trợ gia đình văn hoá]. Gia đình đa văn hoá được nhận sự cung cấp thông tin cần thiết cho đời sống sinh hoạt, được nhận sự giáo dục để thích ứng với xã hội, được trợ cấp huấn luyện, trợ cấp đào tạo nghề nghiệp thông qua Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hoá. Bên cạnh đó,các Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa còn bảo vệ và hỗ trợ cho những người di trú qua kết hôn bị tổn thương vì bạo lực gia đình, tiến hành giáo dục trước lúc sinh nở và cử người giúp đỡ đến nhà sau khi sinh để tất cả chị em phụ nữ di trú qua kết hôn được mang thai và sinh nở một cách an toàn, khoẻ mạnh,. Các thiếu niên nhi đồng là thành viên của gia đình đa văn hoá được nhận hỗ trợ về các chương trình giáo dục học ở trường và học ngoài giờ.. Các em nhỏ chưa đến tuổi vào tiểu học đang được nuôi dạy tại nhà trẻ mẫu giáo được nhận những hỗ trợ cần thiết để nâng cao năng lực ngôn ngữ ,hỗ trợ giáo trình dạy tiếng Hàn Quốc và hỗ trợ học tập vì sự phát triển ngôn ngữ của các em. Do nhận được có những hỗ trợ như vậy người di trú qua kết hôn giải quyết được những khó khăn về giao tiếp, nhận được sự cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ nhằm năng cao hơn nữa tính tiếp cận của dịch vụ. Những người nước ngoài chưa gia nhập quốc tịch Hàn Quốc sau khi nhận được sự đồng ý cho gia nhập quốc tịch của Bộ trưởng bộ Tư pháp sẽ được nhận quốc tịch của nước Đại Hàn Dân Quốc. Có ba hình thức nhập quốc tịch đó là: nhập quốc tịch dạng thông thường, nhập quốc tịch dạng đơn giản hoá và nhậo quốc tịch dạng đặc biệt. Với những người nước ngoài kết hôn với công dân Hàn Quốc có được gia nhập quốc tịch một cách dễ dàng hơn thông qua hình thức nhập quốc tịch đơn giản hóa.
Industrial Accident Compensation Insurance
การสมรสข้ามชาติ
การสมรสข้ามชาติในที่นี้จะหมายถึง การสมรสระหว่างชายและหญิงที่มีสัญชาติต่างกัน ทั้งนี้ การสมรสข้ามชาติที่มีผลตามกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีนั้น คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งการสมรสตามที่กฎหมายในภูมิลำเนาของแต่ละฝ่ายระบุไว้ และรวมถึงการจดทะเบียนสมรสตามระเบียบการจดทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัว ถ้าคนต่างด้าวทำการสมรสกับคนสัญชาติเกาหลี และพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี บุคคลนั้นจะมีสถานภาพการสมรสในฐานะคู่สมรสของคนเกาหลี ดังนั้น จึงสามารถทำการยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตพำนักอาศัยที่ถืออยู่เป็นวีซ่าสำหรับผู้มีถิ่นที่ยู่อาศัยในสาธารณรัฐเกาหลี (F-2) ได้ นอกจากนี้ คนต่างด้าวที่ทำการสมรสกับคนเกาหลียังสามารถยื่นขอสัญชาติเกาหลีได้ โดยเป็นไปตามกระบวนการขอแปลงสัญชาติที่ระบุไว้ตามกฎหมายสัญชาติ และในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตในขณะที่ยังสมรส คู่สมรสอีกฝ่ายสามารถยื่นขอรับมรดกของคู่สมรสที่เสียชีวิตได้ตามสิทธิการสืบมรดกแห่งกฎหมายแพ่ง
การจ้างงานแรงงานต่างชาติ
ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อใช้ในกิจกรรมทางวิชาชีพในสาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมทางวิชาชีพ ของแรงงานต่างด้าวให้จำกัดตามขอบเขตที่ระบุในวีซ่า สำหรับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวด้วยวีซ่าทำงานแบบไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ (E-9) และวีซ่าแบบธุรกิจ (H-2) ให้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวมีสถานภาพเป็นแรงงาน ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงได้รับการรับรองสิทธิ์ด้านแรงงาน และทางสังคมพื้นฐานภายใต้กฎหมายและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางสังคม เมื่อแรงงานต่างด้าว ถูกละเมิดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์แรงงาน ที่ถูกละเมิดนั้นสามารถ ได้รับกลับคืนมาโดยผ่านกระบวนการเยียวยาสิทธิ์ ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวบุคคลที่มีวีซ่า E-9 หรือ H-2 สามารถ ทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปี และบุคคลที่มีวีซ่า E-9 สามารถได้รับการจ้างงานอีกครั้ง หลังจาก 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จำเป็นต้องลงทะเบียนบุคคลต่างด้าว และสามารถได้รับการว่าจ้างตามคุณสมบัติ (วีซ่า) และ ระยะเวลาแบบชั่วคราว เมื่อข้อมูลการจดทะเบียนต่างด้าวที่มีอยู่ คุณสมบัติการอยู่แบบชั่วคราว(วีซ่า) ระยะเวลาการอยู่แบบชั่วคราว สถานที่ทำงาน และสถานที่พักอยู่แบบชั่วคราว เปลี่ยนแปลงหรือ กำลัง จะมีการเปลี่ยนแปลงให้แรงงานต่างด้าวรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการอพยพเข้าเมือง
Việc làm của lao động người nước ngoài.
Nếu muốn làm việc tại Hàn Quốc, người nước ngoài phải có tư cách lưu trú tương ứng để có thể làm việc hợp pháp. Người nước ngoài chỉ được làm việc trong phạm vi quy định của tư cách lưu trú của mình. “Luật về việc sử dụng lao động người nước ngoài” được áp dụng để giải quyết các vấn đề về sử dụng lao động và việc làm cho lao động người nước ngoài có tư cách Nghề lao động phi chuyên môn (E-9) và Thăm thân và làm việc (H-2). Lao động người nước ngoài cũng có tư cách là người lao động. Vì vậy, lao động người nước ngoài được bảo đảm quyền lao động cơ bản và quyền xã hội cơ bản theo luật bảo đảm quan hệ xã hội, đồng thời có thể được đòi quyền lợi thông qua các thủ tục đấu tranh đòi quyền lợi nếu quyền lao động bị xâm phạm Theo “Luật về việc sử dụng lao động người nước ngoài” thì thời gian được làm việc tại Hàn Quốc của người có tư cách lưu trú Nghề lao động phi chuyên môn (E-9) và Thăm thân và làm việc (H-2) là 3 năm, người có tư cách lưu trú là Nghề lao động phi chuyên môn (E-9) thì chỉ có thể được quay lại Hàn Quốc làm việc sau khi đã xuất cảnh khỏi Hàn Quốc ít nhất là từ 6 tháng trở lên. Lao động người nước ngoài đến Hàn Quốc bằng tư cách lưu trú cho phép làm việc thì phải tiến hành đăng kí người nước ngoài sau khi nhập cảnh và có thể làm việc trong phạm vi tư cách lưu trú và thời gian lưu trú. Trong trường hợp có thay đổi hoặc dự định sẽ thay đổi những nội dung đăng kí người nước ngoài như tư cách lưu trú, thời gian lưu trú, nơi làm việc, địa điểm lưu trú… thì phải khai báo hoặc xin Giấy phép theo “ Luật quản lí xuất nhập cảnh”. Nếu lao động người nước ngoài sinh con trong thời gian cư trú tại Hàn Quốc thì quốc tịch của đứa con được quyết định theo “ Luật quốc tịch” và có thể làm thủ tục khai sinh tại Hàn Quốc theo “ Luật về vấn đề đăng kí quan hệ gia đình”
Penggunaan Dan Pekerjaan Tenaga Kerja Asing
Apabila seorang tenaga asing ingin bekerja di Korea, ia terlebih dahulu harus menerima izin tinggal untuk bekerja di Korea. Kegiatan kerja tenaga asing akan dibatasi sesuai dengan syarat tinggal. Di antara syarat untuk dapat bekerja, tenaga asing yang memiliki syarat tinggal untuk Pekerjaan Non Profesional (E-9) dan Pekerjaan Kunjungan (H-2 dapat diberlakukan (UU Ketenagaan Kerja Asing) Seorang tenaga asing pun memiliki hak sebagaimana mestinya seorang buruh. Oleh karena itu hak asasi ketenagaan dan sosial akan dijamin, dan bila hak itu telah dilanggar, segala hak itu dapat dipulihkan sesuai dengan prosedur penyelamatan dan pemulihan hak tenaga asing. Tenaga asing yang memilik syarat untuk tingal sebagai Pekerjaan Non-Profesional (E-9) atau Pekerjaan Kunjungan (H-2) dapat bekerja selama tiga tahun sesuai UU Ketenagaan Kerja Asing dan tenaga asing yang memiliki izin tinggal Pekerjan Non Profesional (E-9) dapat bekerja kembali, setelah waktu 6 bulan berlalu. Tenaga Asing yang masuk ke Korea dengan membawa syarat izin tinggal untuk kerja harus mendaftarkan diri sebagai orang asing, dan dapat mengadakan kegiatan kerja di dalam batas persyaratan kerja dan masa kerja. Dan apabila ia hendak mengubah hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing, syarat izin tinggal, masa tinggal, tempat kerja, dan tempat tinggal, ia terlebih dahulu melapor atau mendapat izin sesuai peraturan UU Imigrasi Korea. Selama tenaga asing bekerja di Korea, apabila anaknya lahir, kewarganegaraan anak itu akan ditentukan sesuai dengan peraturan (UU Kewarga-negaraan), dan ia dapat melakukan pelaporan kelahiran di Korea sesuai dengan Undang-undang tentang Pendaftaran Hubungan Kekeluargaan.
Living Areas