skipnavigation

go contents

Living areas explanation

This information is drafted as of October 15, 2014.
save print bookmark sendEmail close
 ความหมายของการสมรสข้ามชาติ
การสมรสข้ามชาติ หมายถึง สัมพันธภาพทางสมรสระหว่างชายและหญิงที่มีสัญชาติต่างกัน

เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี การสมรสข้ามชาติจะต้องเป็นการสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ครบองค์ประกอบ และถูกต้องตามระเบียบพิธีการของเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งการสมรส
การสมรสข้ามชาติคืออะไร
นิยามของการสมรสข้ามชาติ
- การสมรสข้ามชาติ หมายถึง สัมพันธภาพทางสมรสระหว่างชายและหญิงที่มีสัญชาติต่างกัน
- เพื่อให้การสมรสข้ามชาติได้รับการรับรองตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบเงื่อนไขข้อกำหนด แห่งการสมรส อาทิ อายุที่สามารถสมรสได้ตามกฎหมายข้อห้ามการสมรสของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต และ ข้อห้ามการมีคู่ครองทีเดียวสองคน ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับพิธีการ เช่น การแจ้งการสมรส เป็นต้น
- การทำการสมรสจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายสัญชาติของคู่สมรสแต่ละฝ่าย ในขณะที่พิธี การต่าง ๆ แห่งการสมรสนั้น จะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายของประเทศที่มีการทำการสมรส หรือ ภายใต้ กฎหมายสัญชาติของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง(มาตรา 36 「กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล」)
- อนึ่ง ไม่ว่าการสมรสข้ามชาติจะเกี่ยวข้องกับสัญชาติเกาหลีหรือไม่ก็ตาม การสมรสข้ามชาติจะมีด้วยกัน ทั้งสิ้นสองประเทท คือ หนึ่ง เป็นการสมรสระหว่างคนเกาหลีกับคนต่างชาติ และ อีกประเภทหนึ่งเป็นการ สมรส ระหว่างคนต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกัน
- โปรดทราบว่า ในที่นี้ จะเป็นการระบุเฉพาะบริการข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสมรส ประเภทแรกเท่านั้น กล่าวคือ “การเข้าเมืองเพื่อการสมรส” ซึ่งเป็นการทำการสมรสข้ามชาติของคู่สมรสที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนเกาหลีและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติและอาศัยอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐเกาหลี
การสมรสตามกฎหมายหรือทางนิตินัยแตกต่างจากการสมรสโดยพฤตินัยอย่างไร
- การสมรสตามกฎหมายหรือทางนิตินัย หมายถึงการสมรสที่มีการรับรองตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามองค์ประกอบและพิธีการแห่งการสมรสอย่างครบถ้วน
- การสมรสโดยพฤตินัย หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งชายผู้หนึ่งและภรรยาอยู่ร่วมกันอย่างคู่สมรสโดยไม่มีการแจ้ง การสมรสนั้น อย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่าท่านได้ประกอบพิธีสมรส และ/หรือ มีบุตรแล้วก็ตาม หากท่านไม่ได้แจ้งการ
สมรสของท่าน ท่านก็จะไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตาม 「กฎหมายแพ่ง」
- เนื่องจากในสาธารณรัฐเกาหลีนั้น จะรับรองเฉพาะการสมรสตามกฎหมายหรือทางนิตินัยเท่านั้น ดังนั้น คนต่างชาติ ที่มีความสัมพันธภาพแห่งการสมรสโดยพฤตินัย อาจมีสิทธิและหน้าที่เพียงบางส่วนเท่านั้นในสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งหมดที่กฎหมายระบุไว้สำหรับการสมรสตามกฎหมายหรือทางนิตินัย
ข้อจำกัดของสมรสโดยพฤตินัย
- ถ้าท่านต้องการได้รับสัญชาติเกาหลีและท่านเป็นคนต่างชาติที่มีการสมรสโดยพฤตินัยกับบุคคลที่มี สัญชาติเกาหลี ท่านควรยื่นขอแปลงสัญชาติแบบทั่วไป (มาตรา 5「กฎหมายสัญชาติ」) แทนที่จะยื่น ขอแปลงสัญชาติแบบง่าย (มาตรา 6 (2) กฎหมายเดียวกัน)
- ถ้าท่านเป็นคนต่างชาติที่มีการสมรสตามกฎหมายหรือทางนิตินัยกับบุคคลที่มีสัญชาติเกาหลี ถ้าคู่สมรส
คนเกาหลีของท่านเสียชีวิต หรือ หายตัวไปก่อนที่ท่านจะได้รับสัญชาติเกาหลี ท่านก็สามารถยื่นขอแปลงสัญชาติ
แบบง่ายได้ โดยการยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนด และ/หรือ ไม่เช่นนั้นก็ยื่นเรื่องขอให้กรณีของท่านนั้นพึงได้รับผลประโยชน์ที่คู่สมรสโดยพฤตินัยไม่พึงได้รับ
สถานภาพทางกฎหมายของบุตร
- การรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบุตรที่เกิดจากการสมรสโดยพฤตินัยกับบิดามารดานั้น ตามหลักแล้ว
จะเป็นไปภายใต้กฎหมายสัญชาติของฝ่ายมารดาของบุตร ณ เวลาที่บุตรเกิด แต่ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดไว้ว่า การรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดาอาจเป็นไปภายใต้กฎหมายสัญชาติของฝ่ายบิดา ณ เวลาที่บุตรเกิด หรือ กฎหมายแห่งถิ่นที่อยู่อาศัยของบุตร ณ ปัจจุบัน (มาตรา 41 (1) 「กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล」)
- ตาม「กฎหมายแพ่ง」ของสาธารณรัฐเกาหลี กำหนดว่า บุตรจะต้องใช้นามสกุลหรือนามสกุลเดิมของบิดา
แต่ในกรณีเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสโดยพฤตินัย จะต้องใช้นามสกุลหรือนามสกุลเดิมของมารดา ในกรณีที่เป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสโดยพฤตินัยซึ่งได้รับการรับรองบุตรแล้ว บุตรอาจใช้นามสกุลและนามสกุลเดิมของบิดาหรืออาจใช้นามสกุลและนามสกุลเดิมของมารดาต่อไปแล้วแต่การตกลงกันของบิดามารดา(มาตรา 781 (1) (3), (5) 「กฎหมายแพ่ง」)
บทเบ็ดเตล็ด
- เนื่องจากการสมรสโดยพฤตินัยนั้นไม่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่จดทะเบียน
และไม่มีการยอมรับหรือรับรองความเกี่ยวดองทางครอบครัวหรือทางเครือญาติ ดังนั้น ท่านจึงไม่มีสิทธิรับมรดกในกรณีที่คู่สมรสจากการสมรสโดยพฤตินัยเสียชีวิต
※ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีบุคคลใดอ้างสิทธิในการรับมรดก คู่สมรสจากการสมรสโดยพฤตินัยอาจร้องขอให้มีการแต่งตั้งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษที่มีสิทธิในทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตได้ (มาตรา 1057-2 「กฎหมายแพ่ง」)
- แม้คู่สมรสโดยพฤตินัยจะสมรสกับบุคคลอื่น ก็จะไม่เข้าข่ายกรณีการมีคู่ครองทีเดียวสองคน
- ถ้าคู่สมรสโดยพฤตินัยทำการคบชู้ คู่สมรสอื่นอาจเพียงแค่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าทำขวัญได้ แต่ไม่สามารถฟ้องร้องทางคดีอาญาเนื่องจากความประพฤติผิดได้
การคุ้มครองคู่สมรสจากการสมรสโดยพฤตินัย
กฎหมายคุ้มครองสังคม
- บทบัญญัติของกฎหมายดังต่อไปนี้ พิจารณาว่า คู่สมรสโดยพฤตินัยนั้น มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนทางบำนาญหลายอย่าง ในกรณีที่คู่สมรสซึ่งเป็นคนเกาหลีเสียชีวิต ได้แก่ มาตรา 48 (1) แห่งกฤษฎีกาบังคับใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน มาตรา 3 (1).2 รัฐบัญญัติว่าด้วยบำนาญแห่งชาติ มาตรา 3 (1).4 รัฐบัญญัติว่าด้วยบำนาญทหารผ่านศึก มาตรา 2.(1).2 รัฐบัญญัติว่าด้วยบำนาญครูและพนักงานโรงเรียนเอกชน มาตรา 29 (1) แห่งกฤษฎีกาบังคับใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยกลาสีเรือ มาตรา 5 (3) รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม มาตรา 5 (1),(2) 1รัฐบัญญัติว่าด้วยการดูแลและการช่วยเหลือแก่บุคคลผู้มีเกียรติท่าน เป็นต้นว่า ผู้ที่ทำให้ท่านงามความดีแก่รัฐ และมาตรา 5 (1).1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการดูแลบุคคลผู้มีเกียรติท่านที่ทำท่านงามความดีด้านอิสรภาพ
รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองการเช่าบ้าน
- ถ้าผู้เช่าเสียชีวิตโดยปราศจากบุคคลใด ๆ ผู้ซึ่งมีสิทธิในการับมรดกแล้ว คู่สมรสโดยพฤตินัยผู้อยู่กับผู้เช่าในฐานะสมาชิกของครอบครัวที่บ้าน จะเป็นผู้สืบทอดสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่า (มาตรา 9 (1) 「รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองการเช่าบ้าน」)
- ในกรณีที่ผู้เช่าเสียชีวิต ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิรับมรดกไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้เช่าในฐานะสมาชิกของครอบครัว
ดังนั้น คู่สมรสโดยพฤตินัยและญาติในระดับที่สองของความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับผู้เช่าที่เสียชีวิตที่บ้าน
จะเป็นผู้สืบทอดสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่าร่วมกัน (มาตรา 9 (2) รัฐบัญญัติเดียวกัน)