skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people
Khái quát về pháp chế liên quan đến bảo vệ lao động nữ
Khái quát về pháp chế liên quan đến bảo vệ lao động nữ
Khoản 4 điều 32 và khoản 2 điều 36 trong 「Hiến pháp của Đại Hàn Dân Quốc」quy định nghiêm cấm phân biệt đối xử và hình thức lao động phù hợp với đặc thù về mặt thân thể và sinh lí của nữ giới, đồng thời cũng thúc đẩy việc bảo vệ mẫu tính và mở rộng tuyển dụng dành cho lao động nữ.

Trong「Luật liên quan đến hỗ trợ song song cả công việc, gia đình và bình đẳng nam nữ trong tuyển dụng, 「Luật tiêu chuẩn lao động」, 「Luật bảo hiểm tuyển dụng」 và 「Luật bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em」quy định liên quan tới việc bảo vệ lao động nữ nhằm thực hiện tinh thần của hiến pháp trên.
satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

Living Areas

OPEN SPACE

  • Open Space is not registerd.