skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people
Giải pháp của kết hôn quốc t
Giải pháp của kết hôn quốc t
Từ lý do hiệu lực của kết hôn quốc tế bị phủ định dẫn đến trường hợp kết hôn bị hủy, vô hiệu hoặc ly hôn.

Việc vô hiệu, hủy kết hôn quốc tế phát sinh trong trường hợp kết hôn quốc tế không hoàn thành được do không đủ điều kiện pháp luật và việc ly hôn sẽ chấm dứt với phán quyết của tòa án hoặc thỏa thuận giữa 2 người liên quan đến việc kết hôn một cách hữu hiệu.
satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

Living Areas

OPEN SPACE

  • Open Space is not registerd.