skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people
Việc tiến hành kết hôn quốc tế
Việc tiến hành kết hôn quốc tế
Kết hôn quốc tế nghĩa là nam nữ khác quốc tịch kết hôn với nhau.

Để việc kết hôn tại Đại Hàn Dân Quốc được thực hiện một cách hữu hiệu, đối tượng kết hôn cần chuẩn bị điều kiện kết hôn theo luật của nước mình, đồng thời đăng ký kết hôn tại cơ quan hành chính liên quan và việc đăng ký kết hôn này phải được ghi chép vào sổ đăng ký quan hệ gia đình.
satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

Living Areas

OPEN SPACE

  • Open Space is not registerd.