skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people
Tư cách và phạm vi thuê lao động người nước ngoài
Tư cách và phạm vi thuê lao động người nước ngoài
Người sử dụng lao động muốn thuê lao động người nước ngoài có tư cách lưu trú là ngành lao động không chuyên môn ( E-9) và thăm thân và làm việc (H-2) thì phải có một số điều kiện nhất định mà luật pháp quy định như đầu tiên phải cố gắng để có thể sử dụng người trong nước.

Mỗi năm phải lên kế hoạch và công khai để quyết định phạm vi sử dụng lao động người nước ngoài có tư cách lưu trú là ngành lao động không chuyên môn ( E-9) và thăm thân và làm việc (H-2).
satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

Living Areas

OPEN SPACE

  • Open Space is not registerd.