skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people
Chế độ sử dụng lao động và việc làm của lao động người nước ngoài
Chế độ sử dụng lao động và việc làm của lao động người nước ngoài
Nếu muốn làm việc tại Hàn Quốc, người nước ngoài phải có tư cách lưu trú tương ứng để có thể làm việc hợp pháp.
“Luật về việc sử dụng lao động người nước ngoài” được áp dụng cho vấn đề việc làm cho lao động người nước ngoài có tư cách Nghề lao động phi chuyên môn (E-9) và Thăm thân và làm việc (H-2).
satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

Living Areas

OPEN SPACE

  • Open Space is not registerd.